Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng Tổ chức phi chính phủ và Công tác thanh niên Thứ Tư, 22/01/2020, 11:38
Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Nội vụ  (08/10)
Ngày 14 tháng 9 năm 2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BNV về ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam. Theo đó, Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam là công cụ thu thập số liệu thống kê về thanh niên nhằm giám sát và đánh giá tình hình phát triển của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về thanh niên của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân, làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và hoạch định chính sách đối với thanh niên.
Kế hoạch số 3782/KH-UBND ngày 24/8/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  (30/08)
Ngày 24 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 3782/KH-UBND triển khai thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho thanh niên Thành phố giai đoạn 2018-2020, nội dung chủ yếu như sau:
- Kế hoạch đề ra yêu cầu đến năm 2020, 70% thanh niên trong lực lượng lao động được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng, hội nhập với thị trường lao động trong nước và quốc tế.
- Kế hoạch cũng đề ra các nội dung phải thực hiện bao gồm: Nâng cao công tác tuyển sinh đào tạo; nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; điều tra, khảo sát số lượng thanh niên trong lực lượng lao động được giáo dục nghề nghiệp; triển khai thực hiện Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020" theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp ở các bậc giáo dục phổ thông; tổ chức hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm và nâng cao kỹ năng mềm cho thanh niên.
Quyết định số 3662/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh  (30/08)
Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3662/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dung Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau:
- Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hôi Bảo vệ quyền lợi người tiêu dung Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhiệm kỳ V (2018-2023) thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2018.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 5545/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh  (30/08)
Ngày 22 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3567/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Võ thuật Taekwondo huyện Củ Chi, nội dung chủ yếu như sau:
- Cho phép thành lập Hội Võ thuật Taekwondo huyện Củ Chi. Hội Võ thuật Taekwondo huyện Củ Chi là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi. Hội Võ thuật Taekwondo huyện Củ Chi có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh  (30/08)
Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3385/QĐ-UBND về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nội dung chủ yếu như sau:
- Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm các ông, bà có tên sau: 1. Bà Trần Thị Ngọc Huệ, Chủ tịch Hội đồng; 2. Ông Phạm Hữu Chương, Phó Chủ tịch Hội đồng; 3. Ông Nguyễn Vạn Phú, Thành viên Hội đồng.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 4517/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 và Quyết định số 4820/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn nhân sự Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhiệm kỳ 2011-2016.
Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh  (30/08)
Ngày 20 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3015/QĐ-UBND về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Đại học Nguyễn Tất Thành, nội dung chủ yếu như sau:
- Công nhận Quỹ học bổng Đại học Nguyễn Tất Thành đủ điều kiện hoạt động.
- Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Đại học Nguyễn Tất Thành nhiệm kỳ I (2017-2022) gồm các ông có tên sau: 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng; 2. Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng; 3. Ông Trần Văn Ái, Thành viên Hội đồng; 4. Ông Hoàng Hữu Dũng, Thành viên Hội đồng; 5. Ông Nguyễn Kim Quỳ, Thành viên Hội đồng.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh  (30/08)
Ngày 10 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UBND về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau:
- Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018-2022) gồm các ông, bà có tên sau: 1. Ông Lê Bửu, Chủ tịch Hội đồng; 2. Bà Huỳnh Thị Minh Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng; 3. Ông Nguyễn Điền Khâm, Phó Chủ tịch Hội đồng; 4. Ông Trần Minh Á, Phó Chủ tịch Hội đồng; 5. Ông Huỳnh Dương Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng; 6. Ông Huỳnh Nam Hưng, Thành viên Hội đồng; 7. Bà Lâm Thị Ngọc Huyền, Thành viên Hội đồng; 8. Ông Bùi Xuân Hiệp, Thành viên Hội đồng; 9. Bà Lê Thị Kim Trinh, Thành viên Hội đồng; 10. Ông Ngô Minh Tấn, Thành viên Hội đồng; 11. Ông Nguyễn Đặng Thành, Thành viên Hội đồng.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Điều 2 Quyết định số 4347/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường Thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh  (30/08)
Ngày 25 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2214/QĐ-UBND về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau:
- Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) lần thứ 1 của Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo Thành phố Hồ Chí Minh bàn hành kèm theo Quyết định này.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.
Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh  (30/08)
Ngày 25 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau:
- Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018-2022 gồm các thành viên sau: 1. Ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội đồng; 2. Ông Trần Đình Hạng, Phó Chủ tịch Hội đồng; 3. Ông Huỳnh Minh Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng; 4. Ông Phùng Công Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng; 5. Ông Nguyễn Dân Quyền, Thành viên Hội đồng; 6. Ông Lê Văn Phát, Thành viên Hội đồng; 7. Ông Lưu Đức Tú, Thành viên Hội đồng.
- Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Cựu chiến binh nghèo Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.
Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh  (30/08)
Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2124/QĐ-UBND về việc thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chủ yếu như sau:
- Thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) lần thứ 1 của Quỹ phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định này.
- Quỹ phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3593/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP