Bỏ qua nội dung chính
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục cấp giấy phép thành lập quỹ và công nhận điều lệ quỹ hoạt động trong phạm vi Thành phố/ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
2 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoạt động trong phạm vi Thành phố /quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
3 Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý hoạt động trong phạm vi Thành phố/quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn trường hợp có bổ sung, thay đổi thành viên Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
4 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ hoạt động trong phạm vi Thành phố /quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn. Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
5 Thủ tục đổi tên quỹ hoạt động trong phạm vi Thành phố /quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
6 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ hoạt động trong phạm vi Thành phố /quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
7 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hoạt động trong phạm vi Thành phố /quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
8 Thủ tục tự giải thể quỹ hoạt động trong phạm vi Thành phố/quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
9 Thủ tục thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố, trong quận, huyện, trong phường, xã, thị trấn Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
10 Thủ tục đăng ký tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của Hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố (dùng cho đơn vị tổ chức Đại hội từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi) Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
11 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
12 Thủ tục đặt văn phòng đại diện Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
13 Thủ tục tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố, trong quận, huyện, trong phường, xã, thị trấn. Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
14 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất, đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố, trong quận, huyện, trong phường, xã, thị trấn Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
15 Thủ tục của các cơ quan khác về công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
16 Thủ tục phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
17 Thủ tục phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
18 Thủ tục thành lập tổ chức hành chính Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
19 Thủ tục tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
20 Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
Trang đầu tiênTrang trước12Trang tiếp theoTrang cuối26 thủ tục

Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
Trang mau co Left-Right