Bỏ qua nội dung chính
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục bổ nhiệm ngạch công chức Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
2 Thủ tục chuyển xếp ngạch công chức do thay đổi công tác Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
3 Thủ tục tiếp nhận và điều động công chức (từ nơi khác về cơ quan hành chính Thành phố) Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
4 Thủ tục điều động công chức (từ thành phố đến cơ quan thuộc Bộ, tỉnh, thành phố khác) Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
5 Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
6 Thủ tục thi tuyển viên chức Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
7 Thủ tục xét tuyển viên chức Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
8 Thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
9 Thủ tục thẩm định hồ sơ công chức, viên chức đi nước ngoài vì mục đích công vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định (thời gian từ 3 tháng trở lên) Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
10 Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
11 Thủ tục giải quyết nghỉ hưu đối với công chức, viên chức Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
12 Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
13 Thủ tục xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
14 Thủ tục giải quyết thôi việc đối với công chức, viên chức Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
15 Thủ tục kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
16 Về thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính quận - huyện; phường - xã, thị trấn Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ
17 Về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ tổ chức hành chính, sự nghiệp Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
18 Về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức hành chính, sự nghiệp Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
19 Về việc bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
20 Về việc bổ nhiệm lại người quản lý doanh nghiệp Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối46 thủ tục

Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
Trang mau co Left-Right