Bỏ qua nội dung chính
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục cấp giấy phép thành lập quỹ và công nhận điều lệ quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
2 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
3 Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn trường hợp có bổ sung, thay đổi thành viên Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
4 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
5 Thủ tục đổi tên quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
6 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ có phạm vi hoạt động trong quận/huyện, phường/xã/thị trấn Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
7 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn. Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
8 Thủ tục tự giải thể quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn. Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
9 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong quận – huyện; phường – xã, thị trấn Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
10 Thủ tục đăng ký tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường có phạm vi hoạt động trong quận – huyện, phường – xã, thị trấn (dùng cho đơn vị tổ chức Đại hội từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi) Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
11 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong quận – huyện; phường – xã, thị trấn Hội, Quỹ, Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
12 Thủ tục tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
13 Thủ tục thi tuyển công chức Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
14 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
15 Thủ tục công nhận phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
16 Thủ tục phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
17 Thủ tục thành lập khu phố mới, ấp mới Cán bộ, Công chức, Viên chức Sở Nội vụ
Trang đầu tiênTrang trước1Trang tiếp theoTrang cuối17 thủ tục

Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
Trang mau co Left-Right