Bỏ qua nội dung chính

 

      ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             SỞ NỘI VỤ            
           
     Số 443/QĐ-SNV                      TP.Hồ Chí Minh, ngày  21  tháng  4  năm 2010 
 
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử
 của Sở Nội vụ.
__________
 
 
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 04 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Nội vụ thành phố,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử của Sở Nội vụ chịu trách nhiện thi hành Quyết định này ./.
 
 
Nơi nhận:                                                                                           GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;
- TTUBND/TP “để báo cáo”;                                                                           
- Sở TT và TT “để phối hợp”;                                                         (đã ký tên và đóng dấu)
- BBT HCM City WEB“để phối hợp”;
- Các PGĐ/SNV “để thực hiện”; ;                                 
- Lưu.                                                                                         Đặng Công Luận
                                                                                                
 

 

Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
Trang mau co Left-Right